Статут організації від 27.5.2023

Переклад чеського оригіналу Статуту

Статут організації

І. Назва організації

Європейський Конгрес Українців (ЕКУ)  
(чеською мовою: Evropský kongres Ukrajinců (EKU)

II. Адреса організації
Dům národnostních menšin, Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, Czech Republic 

III. Мета і завдання 

ЕКУ об’єднує юридичні особи, діє на підставі розвитку культурного життя та самовизначення національних меншин, особливо української національної меншини та українців, чужинців, які постійно або тимчасово перебувають в Європейському союзі або в європейських державах поза ЄС. ЕКУ діє відповідно до норм чеського права та цього Статуту. ЕКУ керується принципами добровільності, відкритості, рівноправності, самоврядування та законності. ЕКУ може вступати до інших міжнародних організацій, діяльність яких не суперечить меті ЕКУ. 

IV. Основна діяльність 

Відповідно до пункту ІІІ. Статуту ЕКУ налагоджує та підтримує: 
- демократичні принципи в суспільстві і дотримування прав людини
- розвиток української нацменшини в Європейському союзі та європейських країнах поза ЄС 
- українську культуру і життя українців в ЄС та європейських країнах поза ЄС 
- інтеграцію українців до населення Європейського союзу та європейських країн поза ЄС 
- гуманітарну допомогу Україні
- співробітництво з урядовими та неурядовими організаціями, приватним і бізнес сектором
-  міжнародні, європейські та місцеві проекти, які ЕКУ розпрацьовує та подає до відповідних установ
- культурні, освітні, художні, спортивні та інші заходи, що узгоджуються з діяльністю ЕКУ

V. Членство в ЕКУ

V.I. Членами ЕКУ є Повноправні члени або Асоційовані члени. Асоційованими або Повноправними членами ЕКУ можуть стати юридичні особи (організації), які визнають мету, завдання і напрямки діяльності ЕКУ, його Статут, є українськими європейськими діаспорними організаціями, оплачують членські внески та беруть участь у виконанні завдань організації. Організація, яка бажає стати членом ЕКУ, подає заяву до Президії ЕКУ електронною поштою або листом за координатами Секретаріату ЕКУ.

V.II. Асоційоване членство

Юридична особа може стати Асоційованим членом ЕКУ на підставі рішення Президії ЕКУ. Асоційований член повинен відповідати вимогам визначеним цим Статутом.
Юридична особа може стати Асоційованим членом у випадку, що вона реєстрована, діє не менше 3 років на підставі власного статуту або статуту головної організації, і явно виконує діяльність, що узгоджується з інтересами ЕКУ. Асоційований член ЕКУ не має права стати членом Президії ЕКУ.    

V.IIІ. Асоційовані члени мають право:
а) брати участь в Членських зборах ЕКУ, без права голосу
б) брати участь в обговоренні питань діяльності ЕКУ
в) брати участь у заходах, які організовує і проводить ЕКУ
г) платити членські внески

V.IV. Повноправне членство

Для повноправного членства в ЕКУ члени повинні сповнювати обов’язки наведені в пункті V.II. цього Статуту і всі вимоги визначені цим Статутом. Рішення про прийняття організації як Повноправного члена узгоджується Членськими зборами.

V.V. Повноправні члени ЕКУ повинні:
а) брати активну участь в роботі ЕКУ
б) сприяти досягненню мети ЕКУ і завдань, визначених у цьому Статуті
в) у мірі можливостей надавати ЕКУ організаційну, інформаційну та матеріальну підтримку
г) платити членські внески

V.VІ. Повноправні члени ЕКУ мають право:
а) делегувати представників для участі в Членських зборах ЕКУ
б) через представників обирати й бути обраними до керівних органів ЕКУ
в) брати участь у обговоренні питань діяльності ЕКУ
г) брати участь у всіх заходах, які організовує і проводить ЕКУ
д) отримувати повну інформацію про господарювання і фінансову діяльність ЕКУ
е) Звертатись до керівних органів ЕКУ з відповідними пропозиціями

V.VII. Вихід із членства ЕКУ

Вихід із членства ЕКУ здійснюється за власним бажанням члена на підставі відповідної заяви електронною поштою або листом до Президії ЕКУ. Член, який виходить із складу ЕКУ, повинен налагодити всі зобов´язання, передусім фінансові, перед ЕКУ.   

V.VIIІ. Позбавлення членства в ЕКУ можливе на підставі рішення Членських зборів, у випадку грубого порушення членом ЕКУ цього Статуту або невиконанням постанов і рішень Членських зборів. У випадках грубого порушення цього Статуту, Президія має право до найближчих Членських зборів призупинити членство організації в ЕКУ, в рамках яких буде розглянуто позбавлення членства організації в ЕКУ.    

VI. Органи ЕКУ

VI.I. Органами ЕКУ є:
а) Членські збори 
б) Президія (допускається Управа)

VI.IІ. Членські збори 

Найвищим органом ЕКУ є Членські збори. У Членських зборах ЕКУ беруть участь делегати членів ЕКУ і Президія ЕКУ. Кожний член ЕКУ користується на Членський зборах одним голосом. Право представляти на Членський зборах члена ЕКУ підтверджується відповідним мандатом члена ЕКУ. Членські збори проводяться, як правило, раз у рік, не пізніше раз на два роки. Рішення про місце та дату проведення зборів приймає Президія, яка повідомить членів про подію не пізніше 30 календарних днів до проведення Членський зборів. Членські збори можна проводити онлайн формою.

VI.IІІ. Членські збори ЕКУ вважаються правомірними у випадку участі не менше 1/2 делегатів всіх Повноправних членів ЕКУ. Рішення Членських зборів приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів, за винятком випадків визначених цим Статутом для прийняття яких повинні проголосувати 2/3 присутніх делегатів. Рішення Членських зборів ЕКУ оформлюються протоколом за ухваленням Президента і Секретаря ЕКУ або їх заступників.

VI.IV. До повноважень Членських зборів ЕКУ належать:
а) затвердження звітів діяльності ЕКУ за період між Членськими зборами ЕКУ
б) визначення стратегічних напрямів діяльності ЕКУ
в) обрання Президента ЕКУ
г) обрання персонального складу Президії ЕКУ
д) прийняття змін до Статуту ЕКУ, для чого потрібно як мінімум 2/3 голосів присутніх делегатів 
е) прийняття рішення про припинення діяльності ЕКУ або її реорганізацію, включно ліквідації майна та фінансів ЕКУ, для чого потрібно як мінімум 2/3 голосів присутніх делегатів 
є) ухвалення програми, денного порядку і спосіб роботи Членських зборів
ж) визначення розміру та способу оплати членських внесків ЕКУ

VI.V. На вимогу 1/3 повноправних членів ЕКУ, на підставі письмової заяви до Секретаріату ЕКУ, або за ініціативою Президента ЕКУ, або за ініціативою заступника Президента ЕКУ, Президія не пізніше двох місяців від моменту отримання заяви організовує Членські збори ЕКУ. 

VI.VI. Президія ЕКУ (допускається робоча назва "Управа")

У період між Членськими зборами керівним органом ЕКУ є Президія ЕКУ. Персональний склад Президії ЕКУ обирається Членськими зборами ЕКУ терміном на 4 роки. Президія має 7 членів – Президента, віце-президента, Секретаря і 4 члени Президії ЕКУ. 

VI.VII. Секретар ЕКУ діє в рамках потреб Президії ЕКУ. Президія ЕКУ розподіляє і узгоджує робочі завдання членів Президії ЕКУ, що узгоджуються з цим Статутом і Членськими зборами ЕКУ.

VI.VIII. Від імені Президії ЕКУ виступає Президент самостійно. Дії, які вимагають письмову форму, є стратегічного для ЕКУ значення, містять обов’язки або завдання ЕКУ (наприклад, договори, угоди та ін.), підписуються виключно після консультації із Президією ЕКУ від імені Президента або ним уповноваженою особою.

VI.IX. Засідання Президії ЕКУ проводяться на підставі потреби «ад хок», не менше два рази на рік, припускається проведення засідання за використанням електронного зв’язку. Засідання Президії ЕКУ вважаються правомірними при участі більше 1/2 обраних членів. Засідання Президії скликається за вимогою двох його членів або Президентом ЕКУ. Рішення Президії приймаються на підставі простої більшості голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування. У випадку рівного розподілу голосів вирішальний голос належить Президентові ЕКУ, у неприсутності Президента ЕКУ заступникові Президента. Рішення Президії ЕКУ оформлюються у письмовому/електронному вигляді за письмовою/електронною згодою учасників засідань.

VI.X. До повноважень Президії ЕКУ належать:
а) визначення загальної і фінансової діяльності ЕКУ між Членськими зборами ЕКУ
б) прийняття асоційованих членів ЕКУ
в) затвердження окремих проектів і програм ЕКУ та забезпечення їх фінансування 
г) заснування і скасування постійних та тимчасових комісій ЕКУ
д) підготовка і скликання Членських зборів ЕКУ
е) ухвалення річного фінансового звіту ЕКУ 
є) робота із фінансовими ресурсами ЕКУ між засіданням Членських зборів ЕКУ

VI.XI. Для виходу члена Президії ЕКУ із членства Президії ЕКУ застосовуються подібні процедури описані в розділі Вихід із членства ЕКУ. У випадку потреби має Президія ЕКУ право поповнити свій склад у кількості не більше 2 членів, водночас повідомить про таку зміну членів ЕКУ для її ухвалення на найближчих Членських зборах ЕКУ.

VI.XІІ. Президент ЕКУ (допускається робоча назва "Голова")

Президент ЕКУ очолює Президію і репрезентує ЕКУ. Президент здійснює контроль діяльності ЕКУ, здійснює рішення Членських зборів та Президії ЕКУ, представляє інтереси ЕКУ у світі, у стосунках з іншими закордонними, міжнародними, державними і недержавними установами, організаціями та підприємствами. У випадку, що Президент не може виконувати свою функцію, заступає його до вирішення ситуації або до призначення нового Президента віце-Президент ЕКУ. Президент повинен дотримуватися постанови, що зазначена в розділі VI.VIII. цього Статуту. 

VII. Майно ЕКУ

Фінанси ЕКУ регулюються загальними правовими нормами та правилами Чеської Республіки, нормами виданими Членськими зборами або Президією ЕКУ. 

Фінансові та матеріальні ресурси ЕКУ складаються із членських внесків, прибутків від діяльності ЕКУ, добровільних внесків, пожертв фізичних та юридичних осіб, державних дотаційних програм, недержавних дотаційних програм та інших надходжень. Майном ЕКУ розпоряджає Президія ЕКУ. Члени Президії мають право на відшкодування прямих витрат, пов'язаних з виконанням робочих обов'язків ЕКУ, або право на гонорар, якщо це дозволяє фінансова ситуація ЕКУ. ЕКУ не несе відповідальності за обов’язки та борги своїх членів. 

Цей Статут ухвалено Членськими зборами у Празі 30.11.2019 (із змінами 6.3.2021 та 27.5.2023).

Цей Статут вступає в силу в день його ухвалення Членськими зборами.

У Берліні 27.5.2023


…………………… Президент

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace